Regulamin do 30.04.2016

Regulamin w wersji PDF

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lovelycards.pl (dalej: "Serwis internetowy") prowadzony przez firmę Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Rudna Mała 481 (36-072 Świlcza), NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, numer KRS: 0000259700. Wysokość kapitału zakładowego spółki: 50 000 zł. adres poczty elektronicznej: zamowienia@lovelycards.pl , numer telefonu: 17 27 55 295 (dalej: Usługodawca).

*opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora

1.2 Definicje:

1.2.1 Serwis internetowy - serwis Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://www.lovelycards.pl

1.2.2 Właścicielem serwisu jest firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. zlokalizowana pod adresem: Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478 adres poczty elektronicznej: zamowienia@lovelycards.pl, numer telefonu: 17 27 55 295 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.3 DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający wybór Projektu, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.

1.2.5 GODZINA ROBOCZA – jedna pełna godzina między 9:00 a 17:00 w Dni robocze.

1.2.6 KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.

1.2.7 KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.8 POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

1.2.9 PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonywane przez Serwis Internetowy, zgodnie z Projektem określonym i uzupełnionym przez Klienta i które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Serwisem Internetowym.

1.2.10 PROJEKT – szablon przyszłego Produktu udostępniony w serwisie internetowym, uzupełniony przez Klienta o elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne.

1.2.11 REGULAMIN – niniejszy regulamin.

1.2.12 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

1.2.13 USŁUGODAWCA – firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o. pod adresem Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478 adres poczty elektronicznej:  zamowienia@lovelycards.pl, numer telefonu: 17 27 55 295. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.14 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Serwis Internetowy.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

2.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

2.1.1 Prowadzeniu Konta w serwisie internetowym.

- Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz indywidualne hasło.

2.1.2 Umożliwieniu złożenia Zamówienia w serwisie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 - Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
- Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu, widocznym na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1 Odpłatność:

3.1.1 Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1 Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2 Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu złożenia Zamówienia w serwisie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia bądź rezygnacji z jego złożenia przez Klienta w trakcie składania.

3.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1 Komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2 Przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu: Mozilla Firefox w wersji 17.1 i wyższej, Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i inne.

3.3.3 Włączona w przeglądarce internetowej obsługa Java Script i plików Cookies.

3.3.4 Wtyczka Adobe Flash w wersji 10+ (do pobrania tutaj: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/) dla przeglądarki internetowej dla obsługi wgrywania plików z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi i korzystania z Projektów.

3.4 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1 Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegająca na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym.

4.1.1 Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta w serwisie internetowym, należy w trakcie składania Zamówienia w serwisie internetowym, poprzez wypełnienie Formularza zamówienia w pkt. 4.3.5., zaznaczyć chęć założenia Konta i podać hasło – w momencie złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 4.3.9. Konto zostaje utworzone.

4.2 Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w serwisie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

5. Warunki zawierania umowy wykonania produktu

5.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w serwisie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

5.2 Cena Produktu widoczna w serwisie internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3 Cena Produktu widoczna w serwisie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4 Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia

5.4.1 Celem zawarcia umowy o wykonanie Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

5.4.2 Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Serwis Internetowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1 Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2 Oświadczenie Serwisu Internetowego o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3 Oświadczenie Serwisu Internetowego o przyjęciu Zamówienia.

5.4.2.4 Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3 Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Serwisem Internetowym.

5.5 Każda umowa wykonania Produktu będzie potwierdzana rachunkiem lub, na życzenie Klienta, fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

6. Sposoby płatności

6.1 Serwis Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu DOTPAY.PL

6.2 Tradycyjny przelew bankowy

6.3 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl:

6.2.1 DOTPAY.PL - DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych. (dalej: DOTPAY).

7. Sposoby dostawy

7.1 Serwis internetowy udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1 Paczka kurierska (UPS lub inna firma)

7.1.2 Poczta Polska

7.1.2 Paczkomaty InPost

7.1.2 Odbiór w Punkcie Poczty Polskiej

7.2 Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

7.3 Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Serwis Internetowy i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

7.3.1 Termin realizacji Produktu przez Serwis Internetowy to 4 dni robocze. Czas ten należy liczyć w Dniach roboczych w następujący sposób: od momentu pozytywnej weryfikacji nadesłanego zlecenia do chwili zrealizowania i wysłania Produktów.

7.3.2 Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawia się następująco:

7.3.2.1 Poczta Polska (odbiór w Punkcie Poczty Polskiej) - czas dostawy deklarowany przez przewoźnika to 3 dni robocze.

7.3.2.2 Poczta Polska (list ekonomiczny polecony) - czas dostawy deklarowany przez przewoźnika to 14 dni roboczych.

7.3.2.3 Paczkomat InPost - czas dostawy deklarowany przez przewoźnika to 3 dni robocze.

7.3.2.4 Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie nie przekraczającym 30 dni, od dnia zawarcia umowy.

7.3.3 Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

8.1.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (prowadzenie Konta w serwisie internetowym).

8.1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy: zamowienia@lovelycards.pl ub też pisemnie na adres Usługodawcy (Rudna Mała 481, 35-072 Świlcza).

8.1.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

8.1.4 Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.1.5 Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

8.2 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
- Podstawa i zakres odpowiedzialności Serwisu Internetowego wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
- Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@cyfrowafoto.com lub pisemnie na adres firmy (Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza).
- Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres firmy (Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza).
- Serwis Internetowy ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
- W przypadku Produktów objętych gwarancją Serwis Internetowy informuje, iż gwarancja na Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności Produktu z umową.
9.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy.
- Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@cyfrowafoto.com
- Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

Formularz reklamacyjny

9.4 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.4.1 Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

DOTPAY – formularz kontaktowy (link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; adres e-mail: biuro@dotpay.pl ; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1.1. Usługobiorca (Klient), będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Serwisu Internetowego): Rudna Mała 481, 36-072 Świlcza.

10.2 W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

10.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

10.4 Usługodawca (Serwisu Internetowego) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy).

10.5 Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

10.6 Konsument odstępujący od umowy wykonania ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Serwisu Internetowego.

10.7 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

10.7.1 świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.5,

10.7.2 dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

10.7.3 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

10.7.4 świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

10.7.5 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

10.7.6 dostarczania prasy,

10.7.7 usług w zakresie gier hazardowych.

Formularz odstąpienia od umowy

11. Informacje dodatkowe

11.1 Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

11.1.1 W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia pola "Zamów" w pkt. 4.3.9. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola "Przejdź do koszyka" obok pola "Zamów" i odpowiedniej modyfikacji wprowadzonych danych.

11.1.2 Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Serwisu Internetowego) na adres zamowienia@lovelycards.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 17 27 55 295.

11.2 Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Serwis Internetowy) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

11.2.2 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy wykonania Produktu następuje na dwa sposoby:

11.2.2.1 przez wysłanie Klientowi w wiadomości e-mail treści zawieranej umowy oraz

11.2.2.2 przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

11.2.3 Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

11.2.4 Koszyki, które zostały zamówione, a za które nie została uregulowana płatność, będą usuwane z serwerów Usługodawcy po 60 dniach od daty złożenia zamówienia. Usunięcie Koszyków wiąże się również z usunięciem projektów, znajdujących się w tym Koszyku.

11.2.5 Koszyki zamówione i opłacone, będą usuwane z serwerów Usługodawcy po 400 dniach od daty złożenia zamówienia. Usunięcie Koszyków wiąże się również z usunięciem projektów, znajdujących się w tym Koszyku.

11.3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3 Rozstrzyganie sporów:

12.3.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2 Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.